ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Образование за утрешния ден

NOIR

         От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ОУ „Петко Р. Славейков“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“. 

         Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

           Дейността  се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи за учебната 2019/2020 год.

„Дигитална работилница“ с ръководител ст. учител Станимира Савова

„Графичен дизайн“ с ръководител ст. учител Кремена Николова

„Дигитални граждани“ с ръководител Паулина Ненчева

Групи за учебната 2020/2021 год.

„Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова

„Да учим чрез игра“ с ръководител ст. учител Кремена Николова