ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Техническо обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.