ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Документи

Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ВИЗИЯ И МИСИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРОГРАМА ЗА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ