ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Документи

Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ВИЗИЯ И МИСИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

ПРАВИЛНИК НА ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ ЗА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРОГРАМА ЗА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ