ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Индикативен списък на предоставяни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединени училища в IX клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование