ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Подготвителна група

Правила за прием в ПГ – може да видите ТУК.

Наредба за условията и редът за записване – може да видите ТУК.

График на дейностите – може да видите ТУК


Линк към електронната система за прием: https://dg.is-vn.bg/

Списък на приетите деца – може да видите ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ  ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

УЧЕБНА 2020/2021 г.

ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО СТАВА ОТ ЗАДНИЯ  ВХОД ОТКЪМ УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ДАТАРАБОТНО ВРЕМЕМЯСТО
12.06.2020г.   9:00  – 17:00 ч.стая 112
15.06.2020г.15:30 –   17:30 ч.стая 112
16.06.2020г.   9:00  – 17:00 ч.стая 112

Необходими задължителни документи при записване на детето в     подготвителна група

  Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в училище в рамките на срока, определен в графика на дейностите.

     При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

 1.1. Копие и оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 53;

1.2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

1.3. Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните;

  1. Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI „Критерии“, чл. 56 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

По т. 1 Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и на децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.

Посочените предимства се ползват от деца само при представяне на пълен комплект  от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.

  • – Упълномощеното от директора на училището лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел VI „Критерии“.
  • – Всяко записано дете се отразява в електронната система от упълномощеното от директора лице до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
  • – Ако директорът на училището установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани с изискуемите документи, детето отпада от класирането, няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.
  • – При записване родителят/настойникът се запознава в сайта на училището с Правилника за дейността на училището.
  • – Ако детето е прието, но не бъде записано в указаните в графика на дейностите срокове, то отпада от класирането. Родителят/настойникът може да кандидатства за следващо класиране, при обявяване на свободни места, като регистрира ново заявление и получи нов регистрационен номер.

 Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.