ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Проект УСПЕХ

Проект УСПЕХ


logo_uspeh

Основната цел на проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” е създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, творческо стимулиране и изява, ефективно общуване, пълноценна социална интеграция и възможност за професионална ориентация. Чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда се създават условия за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания. Какви резултати и постижения, очакваме в края на проектните дейности:

– Създаване на условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания и чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда.

– Развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция за личностна, житейска и професионална реализация, мобилност и конкурентноспособност и нагласи за отговорности и права в гражданското общество.

– Гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности и превенция на дискриминацията.

– Насърчаване на партньорството между училищата и обществеността.

– Повишаване на мотивацията на учениците за участие в УВП чрез разнообразни извънкласни форми, интерактивни методи, неформално общуване и активна технологична комуникация.

– Формиране на нагласи и умения за здравословен начин на живот; на обществено приемливи модели на поведение; на граждански и социални компетенции.

– Подобряване на уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно поведение.

– Създаване на условия за личностна изява и стимулиране и развитие на интереси чрез различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности.