ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

ВАЖНО

ВАЖНО

възможности за подаване на документи за участие в класирането за прием в VIII клас

  • – Учениците и родителите подават документи за кандидатстване в VIII клас в училищата центрове, в които се приемат документи за участие в класирането, където комисия пред родителите ще въвежда електронно желанията от хартиеното заявление в следния електронен портал: https://admin.priem.mon.bg. За ОУ „Петко Р. Славейков“ училището – център (гнездо) е СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ул. „Проф. Николай Державин“ 12;
  • – учениците и родителите подават документите по електронен път в училищата, в които са завършили основно образование (VII клас), където определено от директора лице ще ги подпомага при въвеждане на желанията в посочения електронен портал https: /admin.priem.mon.bg;
  • – учениците и родителите подават самостоятелно документите по електронен път (от дома или друго място) в следния електронен портал: https: /admin.priem.mon.bg;

Приемане на документи за първи етап е 3,4 и 5 юли 2019 год.

Учениците подават следните документи за участие в класирането за прием в VIII клас:

  • Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания.
  • Копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването.

Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година за ученици от училища от друга област;

  • Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика — за кандидатстващите за специалности от професии.

При попълване на желанията системата изисква да се сканира и прикачи медицинското свидетелство, когато се кандидатства за специалност от професия.

За специалностите Корабоводене-морско и Електрообзавеждане на кораби във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Варна, трябва да имат нормално цветоусещане сьгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ гр. Варна – нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба N2 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна оптика, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.