ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи клас

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2020/2021 година. Може да видите ТУК.

Заповед за план прием – може да видите ТУК.

Правила за прием в I клас – може да видите ТУК.

Линк към електронната система за прием: https://school.is-vn.bg/

 

Списък на приетите ученици – може да видите ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ  УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС УЧЕБНА 2020/2021 г.

ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО СТАВА ОТ ЗАДНИЯ  ВХОД ОТКЪМ УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

ПЪРВИ КЛАС

ДАТАРАБОТНО ВРЕМЕМЯСТО
12.06.2020г.   9:00  – 17:00 ч.стая 111
15.06.2020г.15:30 –   17:30 ч.стая 111
16.06.2020г.   9:00  – 17:00 ч.стая 111

Необходими задължителни документи за записване:

1.копие на удостоверение за раждане на детето;

2.оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3.документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 8.

(4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

1.дете с трайни увреждания над 50 % – 30 точки;

2.дете на един или двама починали родители – 30 точки;

3.дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

  • – Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.
  • – При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.
  • – Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.
  • – След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.
  • – При констатиране на несъответствие между посочените документи и данните, попълнени в заявлението за кандидатстване, ученикът отпада от класирането и мястото се счита за свободно.
  • – Ако оригиналното удостоверение за завършено задължително предучилищно образование не бъде представено за записване в определените срокове, то това се счита за отказ от заявлението и съответното място се счита за свободно.