Екип

Директор

Таня Петрова

Зам. – директори учебна дейност

Светлана Славова
Марияна Стоянова
Нели Павлова

Зам. – директори АСД

Искра Андреева
Камелия Гунева

Учители начален етап

Учители прогимназиален етап

Административен и помощен персонал