За училището

ОУ „Петко Рачев Славейков“ е образователна институция с 30-годишна история, с утвърден престиж сред обществеността на град Варна. Иновативно училище с екип от професионалисти, високо квалифицирани, търсещи и експериментиращи, разчитащи на опита, но отворени за иновации. Екип, който осъзнава отговорността си пред обществото да мотивира и вдъхновява децата, да гради техните умения и компетентности, да подкрепя креативността, творческото и емоционалното им израстване.

Ръководството на училището е диалогично и отворено за иновации, експерименти, проекти. Компетентно прилага държавната политика в образованието. Създава условия за провеждане на качествено обучение чрез ресурсно осигуряване на преките дейности. Административният персонал професионално осъществява политиката на училището за създаване на безопасна и делова атмосфера, осигурява достъпна информационна среда за училищната общност.

Възпитани в атмосфера на емпатия и толерантност, научени да мислят критично, да работят в екип, учениците на ОУ „Петко Р. Славейков“ са подготвени за предизвикателствата на информационния глобален свят. Израстват като личности с формирани компетентности и развита емоционална интелигентност. Високите резултати на НВО, функция на ефективното сътрудничество ученик-училище-семейство, осигуряват на всеки наш възпитаник обучение в училищата с най-висок рейтинг и пълноценна бъдеща реализация и нагласа за учене през целия живот.

Училището работи по международни и национални проекти, които реализират успешни практики и придават европейски измерения на образованието.
ОУ „Петко Р. Славейков“ разполага с непрекъснато обновяваща се материална база. Учениците от начален етап учат в изцяло реновирани класни стаи, всяка от които е с уникален интериор, оборудвани с интерактивни дъски, мултимедийни проектори. Поетапно се обновяват класни стаи, коридори, създадени са два нови кабинета, снабдени с най-модерна техника. Амбицията на училището е да създаде адекватни условия за осъществяване на съвременен образователен процес и среда, която да възпитава естетически вкус.