За училището

Основно училище „Петко Рачов Славейков“ е образователна институция с утвърден престиж и стратегическа позиция на училище, което се отличава с висока обществена оценка в град Варна. Училището е със статут на иновативно, а авторитетът му е изграден от екип от професионалисти, които съхраняват традициите, но и са обърнати смело към бъдещето. Екипът, който гради авторитета на училището години наред, ясно осъзнава огромната си отговорност и предизвикателство да успява да мотивира и вдъхновява децата, да формира техните знания, умения и компетентности, да развива логичното им мислене и критичното им отношение към действителността. За учителите е мисия да подкрепят креативното, творческото и емоционалното израстване на младите хора.

Възпитавани в атмосферата на емпатия, толерантност и уважение, учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ се подготвят за предизвикателствата на информационния глобален свят и израстват като личности чрез формиране ключови компетентности, адекватни на съвременността. Високите резултати от националното външно оценяване в седми клас са функция на ефективното сътрудничество ученик-училище-семейство и дават шанс на всеки наш възпитаник да продължи своето обучение в най-желаните училища, които от своя страна отварят вратата към успешна бъдеща реализация.

ОУ „Петко Р. Славейков“ разполага със съвременна и непрекъснато обновяваща се материална база, която включва напълно реновирани, създаващи усещане за уют, класни стаи, всяка от които разполага с интерактивна дъска. Училището предлага иновативен център за учениците от начален етап и висок клас компютърни кабинети, спортни площадки, които предразполагат децата към игри и  спорт. Планира се изграждането на STEAM център, който е част от амбицията ни да създадем адекватни условия за осъществяването на съвременен образователен процес.

Основните принципи, към които се придържаме при планирането и организирането на образователния процес, са личностното ориентиране на учениците и гъвкавото преподаване, провеждането на традиционно добри практики и иновации, толерантност и балансиране между права и задължения на членовете в училищната общност, обективно оценяване и мотивиране към стремеж за знания на учениците, както и споделена отговорност и сътрудничество с родителите. Тези принципи са ключ към  изграждането на подкрепящ и позитивен училищен климат.

Учебният процес в нашето училище е ориентиран към формирането на умения, които ще развият личностните качества на учениците. За тази цел се прилагат: интердисциплинарен подход на обучение, който изражда многопластово мислене; осигурява се практическа насоченост на учебните задачи за стимулиране на критичното мислене; създават се условия за екипната работа и развитие на предприемчивостта; акцентира се върху комуникативните умения и функционалната грамотност, логичното аргументиране и синтезиране на информация.

Всички учители работят целенасочено за откриването на силните страни и индивидуалния потенциал, както и за надграждането им,  на всеки ученик. С помощта на богат избор от извънкласни дейности се развиват творческите възможности на децата. Провокира се интересът на учениците към изяви в конкурси, олимпиади и състезания. Широко популяризирани са успехите на наши възпитаници на национално и международно ниво – винаги мотивирани и подкрепяни от своите учители.

Нашето училище ежегодно се нарежда на първите места по успех на национално външно оценяване в четвърти и седми клас. Учениците ни успяват да се преборят за призови места на национални кръгове на олимпиади по География и икономика, История и цивилизации и Гражданско образование. Представят се отлично на областните кръгове на олимпиадите по Математика и Български език и литература. Радваме се на национални и регионални успехи от конкурси по Физика и астрономия, Компютърно моделиране и Информационни технологии, Изобразително изкуство и Музика. Традиция е много доброто представяне на нашите деца в състезанието по английски език – Spelling Bee и по музика- Ключът на музиката. Завоювани са спортни отличия на общинско и национално ниво. И не на последно място, изключителна гордост са множеството спечелени медали от математически състезания, проведени в града и страната.

В ОУ „Петко Р. Славейков“ работи екип от високо квалифицирани педагогически специалисти. Подборът на учители и продължаващата им квалификация е целенасочено усилие, осигуряващо устойчиво високо качество на образователния процес. Опитът на традиционно добрите практики на преподаване, съчетани с постоянното търсене на иновативни методи и похвати, ни отличават и адаптират много бързо към динамично развиващия се свят. Колективът, отдаден на работата си с децата в училището, многократно е отличаван – както индивидуално, така и екипно, за прецизна работа и постигнати успехи в множество направления в образователния спектър. Спечелил е високо доверие на родителите в институцията чрез ефективно общуване, споделени отговорности и обединени усилия. Нашите учители, отличаващи се с инициативност, креативност и новаторство, изграждат трайна мотивация за учене и участие в извънкласни изяви у своите възпитаници.

Ключът към нашите успехи са  множество квалификации и обмяна на опит по различни програми. Прилагането на проектно базирано обучение, както и интегрираните, интерактивни и STEAM уроци са в хармония със съвременните методи на преподаване и успешното достигане на знанията до новото поколение деца, като в същото време се балансира между дигиталните образователни решения, изисквани от съвременния свят, и утвърденото традиционно преподаване на знания.

На фокус се поставя психологическото и физическото здраве на учениците. Създадени са подходящи условия и е подсигурена помощ от екип  ресурсни учители на децата със специални образователни потребности. Училищните психолози работят неуморно  по отношение на индивидуалните възможности на всеки ученик и организират превантивни дейности, предотвратяващи агресията в училище. Обучението е съсредоточено във формиране на знания и умения, свързани с живота – здравно образование, здравословно хранене, физическа активност, ментално здраве, екология и опазване на околната среда.

Утвърдената в годините висока позиция на ОУ „Петко Р. Славейков“ сред образователните институции ни задължава непрекъснато да се усъвършенстваме, за да поддържаме добър климат на удовлетвореност в училищната общност, като надграждаме качеството на полученото образование и отличното представяне на нашите ученици. Ежедневно сме отворени за нови идеи и предизвикателства, осъзнаваме нуждата от постоянна промяна и преимуществата на всяко нововъведение, което ще доведе до още по-добри резултати, развитие и израстване.

Мисията на всички, които сме част от общността на ОУ „Петко Рачов Славейков“, е да изграждаме свободни и морални личности със самочувствие и достойнство, които да могат утре спокойно да използват усвоените в класните стаи знания и умения, да ги  прилагат в житейския си и професионален път, да бъдат подготвени за новия технологичен и информационен глобален свят. Нашият приоритет продължава да бъде формирането на личности с развита емоционална интелигентност, емпатия и толерантност – качества, крайно необходими за изграждането на едно здраво, културно и интелигентно, достойно да се нарече европейско общество, каквото всички ние мечтаем да бъдем.