НВО

НВО IV клас

Български език и литература – 27 май 2024г.

Математика – 28 май 2024г.

Начало: 10:00 часа

НВО VII клас

Български език и литература – 19 юни 2024г.

Математика – 21 юни 2024г.

Начало: 9:00 часа

Уважаеми ученици и родители,

на началната страница на сайта на РУО-Варна са публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите по реализиране на държавен план-прием за учебната 2024/2025г. Информацията ще се публикува периодично, с цел  да получавате навременна и актуална информация.

На 22.05.2024 г. и 23.05.2024 г. за информиране на родителите и учениците от РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща, както следва:

За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlMzliYmEtOTAxOC00ODM1LWJkODYtMzI3NTY3OGVmZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17:00ч. до 18:00ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyZDk5OWQtNmIzOC00OWYyLWFlOTMtMjBmOTFiMGU3YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d