Иновации

Иновативен проект „Екопрозорец“ 2023-2027

Целта на иновацията е развиване на здравно-екологични компетентности у учениците, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за рационално използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие. Чрез прилагане на иновативни алтернативни техники на учене и разнообразни творчески и изследователски дейности учениците ще изградят екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимовръзка, ще осмислят красотата и хармонията в природата. В края на проектния период очакваме учениците да се превърнат в активни посланици на любов, съпричастност и загриженост към природните богатства на родината, пазители на планета Земя.