Необходими задължителни документи при записване на детето в I клас

  1. копие на удостоверение за раждане на детето;
  2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.
  • При констатиране на несъответствие между посочените документи и данните, попълнени в заявлението за кандидатстване, ученикът отпада от класирането и мястото се счита за свободно.
  • Ако оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас не бъде представено за записване в определените срокове, то това се счита за отказ от заявлението и съответното място се счита за свободно.

Работно място на комисията:  зала „Европа“

I класиране:   от  17.06.2022г. до 21.06.2022г.

II класиране: от  04.07.2022г. до 05.07.2022г.

Работно време на комисията:  от 09:00 часа  до 17:00 часа.