Първи клас

Съобщение:

Родителската среща за учениците от първи клас за учебната 2024 – 2025г.

ще се проведе на ..2024 г. от ч. в Актова зала.

 

 

Училищен план-прием за учебната 2024-2025год.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2024/2025г.

 

Записване на приетите в първи клас ученици:

I. Първо класиране:
31.05.2024 – 05.06.2024г.
– от 9:00ч. до 17:00ч. в зала „Европа“. Входът е до физкултурния салон – в двора на училището.

II. Второ класиране:
14.06.2024 – 17.06.2024г.
– от 10:00ч. до 17:00ч. в зала „Европа“. Входът е до физкултурния салон – в двора на училището.

III. Трето класиране:
28.06.2024 – 01.07.2024г.
– от 9:00ч. до 17:00ч. в зала „Европа“. Входът е до физкултурния салон – в двора на училището.

Необходими документи за записване:

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:
1. копие на удостоверение за раждане на детето;
2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 8. (1) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в
училището, се разпределят в следните групи:
(4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с
училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със
съответния брой точки:
1. дете с трайни увреждания над 50 % – 30 точки;
2. дете на един или двама починали родители – 30 точки;
5. дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023 г. от 10.00 часа.

Електронна платформа за прием в Първи клас

Система от правила за електронен прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2024 – 2025 г.

Прилежащ район

 

бщина Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт“

Лилия Христова, Директор Дирекция „Младежки дейности и спорт“, телефон: 052-820-367, вътр. 367

Елена Кенарова, Началник отдел „Образование“, телефон: 052-820-368, вътр. 368