Родители

I срок – 2023/2024 учебна година

Седмично разписание

начален етап

Седмично разписание

прогимназиален етап

Дневен режим на учебните часове

График за консултации

начален етап

График за консултации

прогимназиален етап

Заявление за отсъствия до три дни

Заявление за отсъствия до седем дни