ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 13.02.2023г.
(понеделник), както следва:
– от 17,00 часа за втори клас;
– от 18,00 часа за първи, трети, четвърти, пети, шести и седми клас.
Информация за мястото на провеждане ще бъде изнесена на
информационното табло на първия етаж.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на резултатите от учебната работа през първия учебен срок.
2. Решение на родителския актив от всяка паралелка относно
ползването на мобилни телефони по време на учебен час и
предложения за справяне с този проблем.
3. Разни.

Уважаеми родители, грижата за възпитанието и образованието на
децата е обща. Надяваме се на Вашата съпричастност и подкрепа на
инициативите ни, свързани с опазване здравето на учениците и насочване
на вниманието им към учебния процес за постигане на значими резултати.

От Ръководството

Покана