Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Продължителността на проекта е 35 месеца.