Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Продължителността на проекта е 35 месеца.

През учебната 2022/2023 ОУ „ Петко Р. Славейков“ участва отново в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .
Тази година се реализира Дейност 2 от проекта  – обучения на първокласници. Целта на този проект е  учениците от I клас да преминат обучение за начални дигитални умения и компетентности в случай на преминаване в ОРЕС поради различни кризисни ситуации, на стойност 2970 лв.

През учебната 2023/2024 ОУ „ Петко Р. Славейков“ участва отново в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .
Тази година се реализират две направления от проекта:
– Дейност 2 – обучения на първокласници. Целта на този проект е  учениците от I клас да преминат обучение за начални дигитални умения и компетентности в случай на преминаване в ОРЕС поради различни кризисни ситуации. Обучени 150 ученици на стойност 3750 лв.
– Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения и формиране на базови умения за реакция при кризисни ситуации- тероризъм в училище, евентуални случаи на насилие, природни бедствия и аварии.
Тренингите бяха осъществени във Висше Военно Морско Училище „ Н.Й. Вапцаров“- Варна. Беше предоставена цялата материална база на училището на 21.10.2023г. Обучени са 1002 ученици на обща стойност 23200 лв.
Перфектната организация и професионализма на ръководството и служителите, които участваха в организацията, улесни провеждането на тренингите и допринесе за успешната реализация на проекта.