Училищни лаборатории за иновации

Училищни лаборатории за иновации

Училищни лаборатории за иновации

„Училищни лаборатории за иновации“, НП „Иновации в действие“

Училищни лаборатории за иновации ще бъдат създадени в пет училища в различни населени места в България, едно от които е        ОУ „Петко Р. Славейков“ в град Варна.

Всяка от петте лаборатории ще бъде с различно тематично направление. Целта на програмата е да бъдат привлечени повече училища, които да се запознаят с използването на иновативни практики в образователния процес, като ще имат възможност да обменят опит с екипите на училищните лаборатории за иновации. По този начин успешните практики на едно училище ще могат да се мултиплицират в повече образователни институции.

В основно училище „Петко Р. Славейков“ ще бъде създадена лаборатория за иновации на тема „Екология и зелена енергия“, насочена към насърчаване и интегриране на иновации в областта на екологичното образование. Основна цел е да генерира и разпространява образователни модели за обогатяване на познанията, усъвършенстване на уменията и формиране на стойности, насочени към по-устойчив начин на живот и отговорност към околната среда. Училищната лаборатория ще събере експерти, педагози и организации, създавайки мрежа за разработване на екологични образователни модели и ресурси.

https://sites.google.com/slaveykov.net/ecolabs/

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

ОУ “ Петко Р. Славейков“ работи по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“ от учебната 2022/2023 година и продължава през 2023/2024 година.

Целите на програмата са засилване на интереса на учениците за участие в групи и отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и подготовка на сценично поведение на учениците, както и насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1 „Изкуства“ са сформирани групи за музикално, театрално и кино изкуство.

По модул 2 „Спорт“ са организирани отбори по волейбол и баскетбол.

Ръководители на групи и отбори са учители от ОУ „Петко Р. Славейков“.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Продължителността на проекта е 35 месеца.

През учебната 2022/2023 ОУ „ Петко Р. Славейков“ участва отново в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .
Тази година се реализира Дейност 2 от проекта  – обучения на първокласници. Целта на този проект е  учениците от I клас да преминат обучение за начални дигитални умения и компетентности в случай на преминаване в ОРЕС поради различни кризисни ситуации, на стойност 2970 лв.

През учебната 2023/2024 ОУ „ Петко Р. Славейков“ участва отново в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .
Тази година се реализират две направления от проекта:
– Дейност 2 – обучения на първокласници. Целта на този проект е  учениците от I клас да преминат обучение за начални дигитални умения и компетентности в случай на преминаване в ОРЕС поради различни кризисни ситуации. Обучени 150 ученици на стойност 3750 лв.
– Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения и формиране на базови умения за реакция при кризисни ситуации- тероризъм в училище, евентуални случаи на насилие, природни бедствия и аварии.
Тренингите бяха осъществени във Висше Военно Морско Училище „ Н.Й. Вапцаров“- Варна. Беше предоставена цялата материална база на училището на 21.10.2023г. Обучени са 1002 ученици на обща стойност 23200 лв.
Перфектната организация и професионализма на ръководството и служителите, които участваха в организацията, улесни провеждането на тренингите и допринесе за успешната реализация на проекта.

Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Инициатива – Великден без отпадъци

Великден без отпадъци е чудесна инициатива, в която с радост и готовност се включиха нашите ученици. Ние вярваме, че заедно ще превърнем нашият дом – Земята в по – добро място. Добрият пример изгражда знаещи и отговорни личности.

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ОУ „Петко Р. Славейков“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

Дейността се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи за учебната 2023/2024 год.

  • „Дигитален свят“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2022/2023 год.

  • „Аз и кодът“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2021/2022 год.

  • „Ние и дигиталният свят“ с ръководител Ивалина Пенчева

Групи за учебната 2020/2021 год.

  • „Джон Атанасов“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Да учим чрез игра“ с ръководител ст. учител Кремена Николова

Групи за учебната 2019/2020 год.

  • „Дигитална работилница“ с ръководител ст. учител Станимира Савова
  • „Графичен дизайн“ с ръководител ст. учител Кремена Николова
  • „Дигитални граждани“ с ръководител Паулина Ненчева