ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Документи

Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

ПРАВИЛНИК НА ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МЕРКИ ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ РАНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – КЪМ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО.

ПРОГРАМА ЗА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА