ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Документи

Документи

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА в ОУ „Петко Р. Славейков“

РАБОТЕН ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ COVID 19

ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

ПРАВИЛНИК НА ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МЕРКИ ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ РАНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА