ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Прием

Прием

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

 

     ПЪРВИ КЛАС

  • Брой паралелки – 5
  • Брой места в паралелките – 24
  • Целодневна организация – 2 групи

 

     ПЕТИ КЛАС

  • Запазва се броят на паралелките след завършен четвърти клас – 6 /прием при наличие на свободни места/

Брой места в паралелка – съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите